ฝ่ายธุรการ - ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วน ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ถัดไป

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2562-2563