ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งนายช่างเครื่องจักรกล ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561