ฝ่ายธุรการ - ด่วนที่สุด ข้อสั่งการจากการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2551

ถัดไป

การประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2561