ฝ่ายธุรการ - ข้อสั่งการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตการเกษตรและการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

ถัดไป

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560