ฝ่ายพัสดุ - ด่วนที่สุด การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560