ฝ่ายการเงินและบัญชี - บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คู่มือ การยกเลิกคำขอลา ระบบ DPIS

ถัดไป

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการย้าย หรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน