ฝ่ายธุรการ - แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ถัดไป

คู่มือ การยกเลิกคำขอลา ระบบ DPIS