ฝ่ายธุรการ - ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แบบแสดงข้อเสนอวิสัยทัศน์

ถัดไป

แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565