ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ถัดไป

แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน