ฝ่ายการเงินและบัญชี - บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565