ฝ่ายพัสดุ - ด่วนที่สุด อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 15 th THAICIDNATIONALe-SYMPOSIUM 2022 (ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1)

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564