ฝ่ายพัสดุ - การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ถัดไป

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง และขอสำรวจข้อมูลรถบรรทุกประเภทขนส่งที่มีจำนวน ตั้งแต่ 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ขึ้นไป