ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แบบฟอร์ม แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4

ถัดไป

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)