ฝ่ายธุรการ - ขอนำส่งบทความประจำ เดือนธันวาคม 2562 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรที่น่าสนใจปี 2563 ณ ประเทศสหรัฐฯ และประเทศแคนาดา


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แจ้งขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานชลประทานที่ 3

ถัดไป

ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท