ฝ่ายธุรการ - แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชน

ถัดไป

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตราการควบคุมมลพิษจากยานพหนะเพื่อป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5