แกลลอรี่ - ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนราชการ และระบบงานของกรมชลประทาน