เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาการความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ  หัวข้อ
1  หนังสือเชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ขอบเขตของงาน
3  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบฟอร์มตารางที่ 1-5 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) รายชื่อที่ปรึกษา
5  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตัวอย่างสัญญาร่วมค้า
ก่อนหน้า

เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถัดไป

เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาการความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามโนรมย์ และช่องแค จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี