เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมแลัะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ  หัวข้อ
1  หนังสือเชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ขอบเขตของงาน
3  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบฟอร์มตารางที่ 1-5 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) รายชื่อที่ปรึกษา
5  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตัวอย่างสัญญาร่วมค้า
ก่อนหน้า

เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม

ถัดไป

ขอเชิญชวน ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ และมีความสนใจในการลงทุน