เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ  หัวข้อ
1  หนังสือเชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ขอบเขตของงาน
3  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบฟอร์มตารางที่ 1-5 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) รายชื่อที่ปรึกษา
5  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตัวอย่างสัญญาร่วมค้า
ก่อนหน้า

รับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน, วิศวกรโยธา (ลูกจ้างชั่วคราว)

ถัดไป

ประชาสัมพันธ์งานจ้างศึกษาความเหมาะสมโดยวิธีการดัดเลือกประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 จำนวณ 10 โครงการ