เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชน เพื่อสร้างความมั่งคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ตาก

ลำดับ  หัวข้อ
1  หนังสือเชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ขอบเขตของงาน
3  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบฟอร์มตารางที่ 1-5 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) รายชื่อที่ปรึกษา
5  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตัวอย่างสัญญาร่วมค้า
ก่อนหน้า

ขอแจ้งเลื่อนวันยื่นเอกสารงานจ้าง โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ถัดไป

ขอแสดงความยินดีกับทีมรุ่นใหม่ สำนักบริหารโครงการ ที่ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ในการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ Rid Idea Seed Award 2021