ยินดีต้อนรับ สำนักบริหารโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

แผนภูมิโครงสร้างสำนักบริหารโครงการ


สำนักบริหารโครงการ

Organization Chart of the Office of Project Management

1.  ส่วนบริหารทั่วไป

1. General Administration Division

 • General Service Branch

 • Personnel Administration and Welfare Branch

 • Finance and Accounting Branch

 • Procurement and Supply Branch

2.  ส่วนวิศวกรรม

 • ฝ่ายวิศวกรรม
 • ฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

2.  Engineering Division

 • Engineering Branch

 • Project Information and Planning Management Branch

3.  ส่วนวางโครงการที่ 1

 • ฝ่ายวางโครงการที่ 1
 • ฝ่ายวางโครงการที่ 2

3.  Project Planning Division 1

 • Project Planning Branch 1

 • Project Planning Branch 2

4.  ส่วนวางโครงการที่ 2

 • ฝ่ายวางโครงการที่ 1
 • ฝ่ายวางโครงการที่ 2

4.  Project Planning Division 2

 • Project Planning Branch 1

 • Project Planning Branch 2

5.  ส่วนวางโครงการที่ 3

 • ฝ่ายวางโครงการที่ 1
 • ฝ่ายวางโครงการที่ 2

5.  Project Planning Division 3

 • Project Planning Branch 1
 • Project Planning Branch 2

6.  ส่วนวางโครงการที่ 4

 • ฝ่ายวางโครงการที่ 1
 • ฝ่ายวางโครงการที่ 2

6.  Project Planning Division 4

 • Project Planning Branch 1
 • Project Planning Branch 2

7.  ส่วนสิ่งแวดล้อม

 • ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน
 • ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1
 • ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2

7.  Environment Division

 • Soi Resource Planning and Analysis Branch

 • Environmental Impact Analysis Branch 1

 • Environmental Impact Analysis Branch 2

8.  ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ

 • ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1
 • ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2

8.  Socio Economics and Project Evaluation Division

 • Socio Economics and Project Evaluation Branch 1

 • Socio Economics and Project Evaluation Branch 2

9.  ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ

 • ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ
 • ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ
 • ฝ่ายแผนงานต่างประเทศ
 

9.  Foreign Project Management and International Affairs Division

 • Foreign Project Management Branch

 • International Cooperation Branch

 • Foreign Programming Branch