ฐานข้อมูลความรู้กลุ่มงานอำนวยการและแผนงานต่างประเทศ

ลำดับ  หัวข้อ
1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ
2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ
3 ภาษาอังกฤษในที่ประชุมและการนำเสนอ