คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/17/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางจิตรา บุญรอด

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/18/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ นายพรมงคล ชิดชอบ