คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1386/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง เรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม 4 ราย นางพีรญา ร่มป่าตัน นายชคพล สิงโต


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1078/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ เฉพาะรายนางสุภาวดี พุทธรักษ์

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1494/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5296 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ