คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1322/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นางสาวศุภานิช เหมือนสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1349/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจริญ อมรมรกต)