คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 138/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง ของสำนักบริหารโครงการ (จำนวน 3 ราย)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/14/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าตำแหน่งหนึ่ง

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) รุ่นที่ 6 ฯ