แกลลอรี่ - ประชุมแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้แผนปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)