แกลลอรี่ - กรมชลฯ จัดกิจกรรมสื่อสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง