แกลลอรี่ - ลงพื้นที่เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลและผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง