แกลลอรี่ - สบก. ประชุมคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุราชการ ของสำนักบริหารโครงการ