แกลลอรี่ - ชป.ร่วมประชุมหารือการกำหนดค่าชดเชยที่ดิน กรณีเขื่อนราษีไศล