แกลลอรี่ - กรมชลประทาน นำคณะคชก. ลงสำรวจพื้นที่โครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยา เพื่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างยั่งยืน