แกลลอรี่ - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่าง ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒