แกลลอรี่ - ประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต