ชป.ประชุมสามัญประจำปี THAICID ครั้งทที่1/2564

         วันนี้พฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิซาการ ผู้แทนสำนัก/กอง และคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Video Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ที่ผ่านมา รวมถึง ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าว พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ( 14th THAICIDNational e-Symposium 2021 ในหัวข้อ "วาระติความสัมพันธ์การชลประทานและการระบายน้ำ สรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืนในยุคกรระบาดใหญ่ (The SMART Irigation and Drainage Convention on Sustainable Water Productivity in Pandemic Era) ในวันศุกร์ที่ ๓0 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ก่อนหน้า

กรมชลประทาน ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงฯ แม่กลองใหญ่ฝั่งขวา

ถัดไป

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่าง ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒